SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH W KL.IB

opracowała Urszula Stajniak

KRĄG TEMATYCZNY: CHROŃMY ZIEMIĘ - NASZ DOM.

TEMAT DNIA: JESTEŚMY PRZYJACIÓŁMI PRZYRODY.

TEMAT ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH: Swobodne wypowiedzi uczniów na temat ochrony przyrody. Ocena zachowania bohaterki opowiadania “Wiosna Honoraty”. Układanie haseł o ochronie przyrody. Grupowe wykonanie plakatów “Chrońmy przyrodę”.

Czas trwania zajęć: 90 minut.

Cele operacyjne:

Kategoria A

Uczeń zna:

- zmiany zachodzące w przyrodzie w najbliższym środowisku,

- sposoby ochrony przyrody,

- zasadę pisowni nie z czasownikami,

- słowa i melodię piosenki ,,Ziemia-wyspa zielona”,

Kategoria B

Uczeń rozumie:

- konieczność szanowania przyrody,

- potrzebę ochrony naturalnego środowiska,

Kategoria C

Uczeń potrafi:

- ocenić skutki zachowań ludzi, proponuje ich modyfikacje,

- ułożyć i napisać zdania o ochronie przyrody,

- ocenić bohaterów opowiadania i ma własne zdanie na ich temat,

- wypowiadać się w formie wielozdaniowej,

- rozmawiać w rolach wykazując się inwencją twórczą,

- współpracować twórczo w grupie,

Cele wychowawcze:

- uczeń zgodnie działa w zespole klasowym uwzględniając przyjęte normy i zasady.

- uczeń jest wrażliwy na piękno przyrody i będzie się o nią troszczył

Metody: pogadanka, praca tekstem, problemowa, drama, ekspresyjna, pokaz.

Forma pracy: zbiorowa jednolita

indywidualna jednolita

grupowa zróżnicowana

Środki dydaktyczne: podręcznik, zeszyt ćwiczeń, rozsypanka wyrazowa, arkusze papieru, kredki, flamastry, zielone listki, liść z przyrzeczeniem ochrony przyrody, kaseta z nagraniem piosenki “Ziemia – wyspa zielona”, drzewo wycięte z kartonu.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1.Ułożenie hasła z rozsypanki wyrazowej na tablicy.

HASŁO:

KAŻDY Z NAS POWINIEN BYĆ PRZYJACIELEM PRZYRODY.

2. Wypowiedzi dzieci na temat ochrony przyrody:

- Co to znaczy być przyjacielem przyrody?

- Jak należy dbać o otaczającą przyrodę?

- Co możemy zrobić, aby zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska?

- Jak dzieci mogą chronić środowisko?

3. Odczytanie przez uczniów dobrze czytających tekstu “Wiosna Honoraty”.

4. Wielozdaniowe wypowiedzi dzieci na temat opowiadania:

- Co zrobiła Honorata?

- O czym opowiadała mamie?

- Czy Honorata była przyjacielem przyrody?

5. Ocena zachowania Honoraty-bohaterki czytanki.

Dzieci:

- wyrażają własne zdanie na temat zachowania dziewczynki,

- popierają swoje wypowiedzi odpowiednimi fragmentami tekstu,

- nadają inny tytuł opowiadania,

- wypowiadają się na temat ilustracji,

- wyszukują odpowiednich fragmentów tekstu pasujących do ilustracji.

6. Ćwiczenia dramowe – prowadzenie z partnerem dialogu przewidującego dalszy ciąg opowiadania. Wchodzenie w role mamy i Honoraty, kontynuowanie w parach rozmowy między nimi.

7.Wspólne śpiewanie piosenki “Ziemia-wyspa zielona”.

8. Rozwiązanie krzyżówki – KARTA PRACY (załącznik nr.1)

HASŁO: SZANUJ PRZYRODY

9. Udzielanie odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób szanujesz przyrodę?

- dobieranie podpisów do obrazków- wyklejanka. Ćw. 5z.2s.30.

Pisownia nie z czasownikami.

10. Śpiewanie piosenki “Ziemia – wyspa zielona”. (załącznik nr.2)

11. Rozmowa na temat ochrony przyrody na podstawie ilustracji i doświadczeń dzieci.

12. Układanie w grupach 5-osobowych haseł o ochronie przyrody.

13. Odczytanie ułożonych haseł i podpisanie przyrzeczenia przez uczniów o przestrzeganiu zasad ochrony przyrody.

14. Grupowe wykonanie plakatów zachęcających do ochrony przyrody.

I grupa – Ochrona lasów

II grupa – Ochrona wody

III grupa – Ochrona powietrza

IV grupa – Ochrona zwierząt i roślin

15. Ocena najładniejszych prac – dekoracja sali.

16. Podsumowanie zajęć - przypinam na tablicy drzewo wycięte z kartonu bez listków i każdemu dziecku daję zielony listek.

17. Zadanie domowe – przynieść, albumy, zdjęcia, ilustracje przedstawiające Ziemię i jej mieszkańców na przestrzeni dziejów.