Scenariusz otwartej lekcji informatyki

Jarosław Szymczyk
PSP Iłża

Przedmiot: Informatyka
Dział programowy: Praktyczne zastosowanie komputera - pisanie
Temat: Redagowanie tekstu
Klasa: V
Czas trwania lekcji: 2*45 min

Cele ogólne:

Wykorzystanie technologii informacyjnej do gromadzenia, przetwarzania i przechowywania informacji.

Cele operacyjne:

a) uczeń będzie umiał:

b) uczeń będzie znał:

c) uczeń będzie potrafił:

Metody:

prezentacja, pogadanka heurystyczna, metoda zajęć praktycznych.

Środki dydaktyczne:

Uczniowie nabyli już następujące umiejętności:

Rozumieją pojęcia:

Przebieg lekcji:

Część lekcji - ogniwa

Czynności uczniów

Czynności nauczyciela

Środki dydaktyczne

docelowe

zadania

Wstępna

Powtórzenie wiadomości

 • objaśniają pojęcie: edytor tekstu, akapit;
 • oglądają i analizują przygotowane materiały;
 • wskazują w przykładowych tekstach akapity;
 • omawiają sposoby ustawienia akapitów (przy lewym marginesie, przy prawym marginesie, wyjustowane, wyśrodkowane);
 • zapisują temat lekcji
 • uzupełnia wypowiedzi uczniów wyjasnia co jest celem lekcji podaje temat;
 • Przygotowane fragmenty tekstów
 • Główna

  Wyróżnianie fragmentów tekstu

  • oglądają i analizują przygotowane materiały;
  • wskazują fragmenty tekstów, w których zastosowano różne sposoby wyróżniania tekstu
 • uzupełnia wypowiedzi uczniów;
 • uzasadnia potrzebę stosowania wyróżnień fragmentów tekstu;
 • wskazuje kolejność czynności przy wyróżnianiu tekstu.
 • Fragmenty tekstów, w których pewne fragmenty są wyróżnione
 • Zaznaczanie tekstu róznymi sposobami

  • na podstawie foliogramu zapoznają się ze sposobami zaznaczania tekstu przy pomocy myszki oraz klawiatury
 • omawia sposoby zaznaczania fragmentów tekstu;
 • podaje określenie bloku
 • Przygotowane plansze i foliogramy
 • Redagownie tekstu

  • włączają komputery, uruchamiają edytor tekstu, wpisują tekst pamiętając o podstawowych zasadach interpunkcji;
  • zaznaczają fragmenty tekstu, które należy poprawićdokonuja poprawek w napisanym tekściezapisują dokument w pliku
 • poleca przepisać do komputera przygotowany tekst;
 • kontroluje zgodność pisanego tekstu z podstawowymi zasadami edycji na komputerze;
 • poleca poprawić tekst według wskazówek umieszczonych w karcie ćwiczeń;
 • sprawdza, czy wszystkie polecenia z karty ćwiczeń zostały poprawnie wykonane;
 • Edytor tekstu
 •  

  • Przygotowane karty ćwiczeń dla uczniów

  Końcowa

  Rekapitulacja i ewaluacja

  • wskazują kolejność czynności przy dokonywaniu poprawek w tekście, wymieniają sposoby zaznaczania tekstu;
  • rozwiązują przygotowana krzyżówkę wykorzystując pojęcia poznane na lekcji;
  • kończą prace z programem, wyłączają komputery, porządkują stanowiska pracy;
  • wypełniają kartę samooceny;
 • uzupełnia wypowiedzi uczniów;
 • poleca rozwiązać krzyżówkę;
 • pomaga uczniom, którzy sygnalizują kłopoty z wykonaniem ćwiczenia, naprowadza ich na właściwe hasła;
 • omawia i ocenia pracę uczniów;
 • czuwa nad poprawnym zakończeniem pracy z komputerem;
 • Przygotowane kartki z krzyżówką. Przygotowane karty samooceny ucznia
 • Uwagi o realizacji

  Zajęcia te wprowadzają w sztukę pisania i redagowania tekstu za pomocą komputera, a w efekcie przygotowują do posługiwania się komputerem i technologią informacyjną do tworzenia tekstów. Zgodnie z podstawa programową dla szkoły podstawowej ma się to odbywać w środowisku przystosowanym do potrzeb i możliwości ucznia. Edytor tekstu oferuje podstawowe operacje edytorskie w zakresie dostosowanym do wymagań stawianych uczniom na różnych zajęciach w szkole podstawowej, w tym na języku polskim. Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem tego oprogramowania zachęcają uczniów do tworzenia i redagowania tekstów, a w efekcie wykorzystywania technologii informacyjnej do przechowywania i przetwarzania informacji na różne tematy oraz przedstawiania jej w odpowiedniej postaci.

  Prowadząc w szkole podstawowej zajęcia z wykorzystaniem edytora tekstu należy pamiętać o tym, że maja one zachęcać uczniów zarówno do tworzenia jak i redagowania tekstów. W efekcie mają przyzwyczaić uczniów do tego, że redagowanie tekstu jest procesem wielokrotnego ulepszania go, a kolejność wykonywania poprawek nie jest istotna. Ważna jest ostateczna forma, jaką otrzyma tekst. Uczeń musi mieć pewność tego, że ma prawo się mylić, może wycofać się z podjętego działania, prosić o pomoc i radę inne osoby (nauczyciela czy kolegów z grupy). Tak prowadzone zajęcia utwierdzają ucznia, że jest on podmiotem, a nie przedmiotem procesu nauczania.

  Karta pracy ucznia

  Redagowanie tekstu - ćwiczenia do wykonania przez ucznia

  1. Przepisz tekst, zachowując jego postać.

  Mój nowy film pt. “Haker”
  Jannusz Zaorski
  Akc
  ja filmu pt. “Haker” toczy się w środowisku warszawskich internautów. Film opowiada o przyjaźni, miłości, o dojrzewaniu, o tym jak zdobyć pieniądze, sławę, kobietę – mówi reżyser Janusz Zaorski.

  A w tle: komputery, internet, kino, telewizja. Chciałem zrobić film artystyczny, który jednocześnie spodoba się widzom o mniejszych wymaganiach, czyli sprawnie opowiedziany, z wartką akcją, ale i z pewnym przesłaniem.

  Dwaj kumple, Marcin Makowski (Mak Fly) i Adam Nowak (Turbo), są zafascynowani internetem, kinem i “koleżanką” Laurą. To właściwie wszystko co ich łączy, bo poza tym są całkowicie odmienni.

   

  2. Po wpisaniu powyższego tekstu do komputera wprowadź w nim następujące zmiany:

  3. Zapisz efekty swojej pracy na dyskietce pod nazwą HAKER.

  4. Rozwiąż krzyżówkę

  1. Po naciśnięciu tego klawisza zaczynamy pisać w nowym akapicie.
  2. Poprawianie napisanego tekstu i nadawanie mu określonego wyglądu.
  3. Komputerowy gryzoń, pozwala łatwo zaznaczyć fragment tekstu.
  4. Wyrównywanie tekstu od strony lewej do prawej.
  5. Zaznaczony fragment tekstu.
  6. Zmiana wyglądu tekstu poprzez np. pogrubienie lub pochylenie liter.

  HASŁO:
  Służy do komputerowego pisania tekstu i tworzenia rysunków w komputerze.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

   

  Materiały dodatkowe -plansze

  Sposoby wyrównywania tekstu w akapitach

  Do lewego marginesu

  W większości dokumentów tekst jest wyrównany do lewego marginesu. Prawy brzeg tekstu pozostaje nierówny.

  Do prawego margine

  W przypadku wyrównania tekstu do prawego marginesu
  lewy brzeg pozostaje nierówny.

  Wyśrodkowany

  W ten sposób wyrównujemy najczęściej tytuły i podtytuły.

  Wyjustowany

  Taki tekst jest jednocześnie wyrównywany do lewego i prawego marginesu. Spotykany jest bardzo często w książkach i czasopismach.


  Poprawianie tekstu - poprawianie napisanego tekstu i nadanie mu określonego wyglądu

  Tekst możemy wyróżnić poprzez:


  Pamiętaj

  Fragment tekstu, który chcemy wyróżnić, najpierw należy zaznaczyć. Zaznaczony fragment tekstu nazywamy blokiem

  Co zaznaczamy

  W jaki sposób

  Dowolny fragment tekstu

  Ustawiamy kursor myszy na początku fragmentu, który chcemy zaznaczyć. Następnie wciskamy lewy klawisz myszy i przeciągamy do końca wybranego fragmentu tekstu.
  albo
  Ustawiamy kursor na początku fragmentu, wciskamy i trzymamy wciśnięty klawisz SHIFT, przesuwamy kursor na koniec wybranego fragmentu wykorzystując klawisz sterowania kursorem. Zwalniamy klawisz SHI
  FT

  Wyraz

  Dwukrotnie na nim klikamy.

  Uwaga

  Jeśli zaznaczyłeś fragment tekstu wówczas naciśnięcie dowolnego klawisza na klawiaturze spowoduje jego usunięcie. Aby odzyskać skasowany tekst wystarczy nacisnąć przyciski "Cofnij".

  Opracowanie: Jarosław Szymczyk